Close

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o alimenty?

W sprawach o alimenty najważniejsze są dwie kwestie, a mianowicie ustalenie kosztów utrzymania osoby uprawnionej, a także wykazanie jej usprawiedliwionych potrzeb, w tym celu należy przedstawić dowody przedstawiające faktyczne dochody i możliwości zobowiązanego. W sytuacji, gdy alimentów dochodzi małoletnie dziecko od jednego z  rodziców, niezbędne jest wskazanie wieku dziecka, przedstawienie jego rzeczywistych kosztów utrzymania, w tym precyzyjne oszacowanie poszczególnych jego składników. Przygotowując się do sprawy o alimenty należy zgromadzić wszelkie dokumenty obrazujące bieżące koszty utrzymania dziecka, w tym: faktury, paragony za żywność, odzież, obuwie, przybory szkolne, leki, zaświadczenia z  przedszkola/ ze szkoły, rachunki, potwierdzenie opłat za zajęcia dodatkowe, na które dziecko uczęszcza, bilety miesięczne, dokumenty przedstawiające koszty wyjazdów dziecka na wakacje, ferie, wycieczki szkolne. Istotnym elementem kosztów utrzymania dziecka są koszty utrzymania domu, w którym dziecko mieszka, dlatego zasadnym jest zgromadzenie wszelkich rachunków za czynsz, media. Koszty utrzymania dziecka przedstawiamy w skali miesiąca. W odniesieniu do kosztów ponoszonych jednorazowo w roku tj. zakup wyprawki szkolnej przedstawiamy ich 1/12 części, by zobrazować ich wysokość w skali jednego miesiąca.

Jeśli nie posiadamy dokumentów na wykazanie wszystkich kosztów utrzymania dziecka to i  tak wskazane jest ich oszacowanie.

W przypadku, gdy po raz pierwszy zamierzamy starać się o alimenty do sporządzonego pozwu dołączamy odpis aktu urodzenia dziecka, natomiast w  przypadku podwyższenia alimentów niezbędne będzie dołączenie poprzedniego wyroku Sądu orzekającego w tym zakresie bądź ugoda wcześniej zawarta.

Sprawy o alimenty mają charakter indywidualny, zależą od aktualnego stanu faktycznego, dlatego ważne jest sporządzenie krótkiego opisy życia dziecka, ze wskazaniem, z którym z  rodziców aktualnie mieszka, czy rodzic pokrywa wszelkie koszty jego utrzymania, czy drugi rodzić również w ich partycypuje, czy wszystkie podstawowe potrzeby dziecka są zaspokajane, jeśli nie to – należy je wskazać, opis stanu zdrowia dziecka czy cierpi ono na przewlekłe choroby, czy pozostaje pod stałą opieką lekarską.

Przechodząc do wykazania sytuacji majątkowej i zarobkowej rodziców dziecka, należy podać gdzie rodzice aktualnie pracują lub czym się zajmują, jakie osiągają zarobki jakie mają wykształcenie lub wyuczony zawód, w jakiej sytuacji osobistej znajdują się, gdzie mieszkają, ile osób mają na utrzymaniu, czy posiadają jakiś majątek.

Pozew o alimenty lub pozew o podwyższenie alimentów należy sporządzić w trzech egzemplarzach, do których dołączamy wszystkie zgromadzone dokumenty wraz z  aktem urodzenia małoletniego dziecka oraz wyrokiem sądu lub ugodą w  przypadku podwyższenia alimentów. Tak przygotowany pozew należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym.
Pozew o alimenty zwolniony jest od opłaty sądowej.