Close

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o rozwód?

Podejmując decyzję o złożeniu pozwu o rozwód do sądu, należy odpowiednio przygotować się kompletując niezbędne dokumenty. Ich zakres uwarunkowany jest indywidualnym charakterem sprawy i w każdym przypadku może się od siebie różnić. Jednak postaramy się pomóc Państwu i wskazać najważniejsze oraz najczęściej wymagane dokumenty.

Dokumentami niezbędnymi do złożenia pozwu o rozwód są:

 1. Odpis aktu małżeństwa – przedkładany na okoliczność wykazania faktu zawarcia związku małżeńskiego przez Stron, daty oraz miejsca jego zawarcia
 2. Odpisy aktów urodzenia dzieci – przedkładany na okoliczność wykazania faktu posiadania dzieci, daty i miejsca ich urodzenia oraz wieku;

Wystarczy, że będzie to odpis skrócony aktu, który można składając wniosek przez Internet, w urzędzie bądź listownie.

Pozostałe dokumenty uzależnione są do indywidualnego charakteru sprawy i stanu faktycznego. W  przypadku zasądzenia alimentów na rzecz dzieci należy przygotować :

 1. zaświadczenia ze szkoły – na okoliczność potwierdzenia faktu uczęszczania dziecka do danej placówki
 2. wszelkie rachunki (w tym paragony, faktury, bilety) – na okoliczność wskazania koszty utrzymania dziecka, kosztów utrzymania rodziców
 3. zaświadczenia o zarobkach lub zeznania podatkowe z ostatniego roku – na okoliczność dochodów Stron ich sytuacji finansowej, na ich podstawie określana jest zdolność zarobkowa małżonków oraz wysokość alimentów
 4. W sytuacji spłacania kredytu, pożyczki bądź innego zobowiązania pieniężnego warto przygotować także dokumenty potwierdzające zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego, a w tym także ilość i wysokość spłacanych rat, co jest niezbędne do oszacowania miesięcznych wydatków Strony;

W przypadku sporu dotyczącego władzy rodzicielskiej bądź miejsca zamieszkania dziecka należy udać się po odpowiednią opinię celem przedstawienia informacji o dziecku (jego zachowania i relacji z rodzicami).

W sytuacji w której chcemy wykazać winę bądź współwinę małżonka za rozpad małżeństwa zasadne jest, aby zgromadzić dowody, które pomogą ten fakt potwierdzić. W tym celu potrzebne będą dokumenty, wydruki, zdjęcia oraz nagrania jeśli takowe posiadamy. Z kolei jeżeli chcemy udowodnić, iż małżonek stosował wobec nas przemoc bądź nadużywa alkoholu należy zgromadzić wszelką dokumentację, która pomoże nam te okoliczności wykazać, a więc dokumentację z  pomocy społecznej, obdukcji, pisma z Policji, prokuratury czy sądów.

Należy pamiętać, że o rozwód możne wystąpić każdy z małżonków, samodzielnie sporządzając pozew o rozwód. Ważne jest, aby osoba, która zamierza wnieść pozew o rozwód sporządziła krótki opis małżeństwa, który pozwoli prawnikowi zrozumieć sytuację między małżonkami. Wówczas można ustalić najbardziej korzystną taktykę procesową, uniknąć nieporozumień i wszelkich błędów w formułowaniu stanu faktycznego w pismach procesowych. Warto zastanowić się nad następującymi kwestiami:

 • kiedy małżonkowie się poznali, w jakich okolicznościach, jak długo trwał okres narzeczeński?
 • jakie były przyczyny zawarcia związku małżeńskiego, czy Strony spodziewały się w tym czasie dziecka?
 • gdzie małżonkowie zamieszkiwali po sformalizowaniu związku i czym się wówczas zajmowali, gdzie pracowali?
 • jak układało się pożycie małżeńskie, jak wyglądały relacje małżonków, co spowodowało, że zapadła decyzja o rozwodzie?
 • czy małżonkowie podejmowali próby ratowania związku? Czy uczęszczali na terapie małżeńskie, czy prowadzona była mediacja?
 • czy Powód widzi możliwość powrotu i kontynuowania małżeństwa?
 • jakie są koszty utrzymania dzieci lub małżonka zamierzającego domagać się alimentów na swoją rzecz?
 • jak wygląda sytuacja majątkowa drugiej strony, gdzie aktualnie pracuje, jakie osiąga zarobki?
 • gdzie aktualnie mieszkają Strony – we wspólnym domu czy osobno?

Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w minimum jednym oryginalnym egzemplarzu. Jeżeli decydujemy się na wniesienie pozwu o rozwód we własnym imieniu, należy sporządzić kopię wszystkich powyższych dokumentów w dwóch egzemplarzach, a  następnie dwa skompletowane pozwy o rozwód wraz z załącznikami złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym (jeden egzemplarz zostanie przesłany drugiemu małżonkowi). Warto pozostawić jednej kopii dokumentów na własny użytek.

Złożenie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Opłatę tą można przelać na rachunek bankowy właściwego Sądu bądź uregulować w kasie Sądu. W przypadku, gdy są Państwo w ciężkiej sytuacji finansowej, która uniemożliwia uiszczenie wskazanej powyżej kwoty, możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej, do którego należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania celem wykazania swojej sytuacji. Taki wniosek powinien zostać zawarty w treści sporządzonego pozwu o rozwód.

Dobrze sporządzony pozew o rozwód to klucz do uzyskania oczekiwanego wyroku bez zbędnego przewlekania postępowania sądowego, dlatego zachęcamy do skorzystania z  usług naszej Kancelarii.