Close

Jakie dokumenty potrzebne są do sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – to pytanie zadają sobie Klienci, którzy zgłaszają do naszej Kancelarii zainteresowani procedurą umożliwiającą nowy start.

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości należy rozpocząć od rzetelnego i skrupulatnego przygotowania niezbędnej dokumentacji, która umożliwi sprawne i skuteczne poprowadzenie sprawy przez Naszą Kancelarię, bowiem tylko kompletny wniosek zostanie przyjęty i merytorycznie rozpatrzony przez sąd.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia prawidłowego wniosku o ogłoszenie upadłości dzielimy na pięć kategorii. Dzięki takiej hierarchizacji Klienci mogą uporządkować posiadaną dokumentację, co umożliwi sprawniejsze sporządzenie wniosku oraz wykluczy.

Są to następujące kategorie dokumentów:

 1. Dokumenty dotyczące aktualnego wykazu majątku należącego do osoby, która zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, wraz z wyceną jego składników oraz podaniem informacji czy poszczególne składniki majątku objęte są wspólnością ustawową małżeńską, czy należą do majątku osobistego, wśród których znajdują się w szczególności:
  • księgi wieczyste nieruchomości (mieszkań, działek, domów),
  • dowody rejestracyjne pojazdów,
  • środki zgromadzone na lokatach, w gotowce, walutach obcych,
  • spisy majątku (również nieformalne),
  • dokumenty potwierdzające własność akcji i innych papierów wartościowych,
  • umowy sprzedaży, darowizny składników majątku dłużnika z ostatnich pięciu lat.

  W przypadku braku jakiegokolwiek majątku dłużnik powinien sporządzić odpowiednie oświadczenie.

 2. Dokumenty dotyczące wierzytelności spornych:
  • są to przede wszystkim dokumenty ze spraw sądowych, w których dłużnik uważa, że wierzycielowi nie przysługują dane roszczenia, albo są one zawyżone.
 3. Dokumenty dotyczące należności (wierzytelności) przysługujących dłużnikowi:
  • czyli dokumenty, z których będzie wynikało, że dłużnik ma określone roszczenie względem danego podmiotu, np. umowa pożyczki, którą udzielił komuś, wyroki zasądzające zapłatę na jego rzecz itp.
 4. Dokumenty dotyczące istniejących zobowiązań dłużnika:
  • umowy kredytów,
  • umowy pożyczek,
  • umowy cesji wierzytelności,
  • wezwania,
  • dokumenty spraw sądowych wytoczonych przeciwko dłużnikowi (pozwy, wyroki, nakazy zapłaty),
  • dokumenty z kancelarii komorniczych.
 5. Dokumenty potwierdzające sytuację osobistą dłużnika i przyczyny zadłużenia, w szczególności:
  • historia kredytowa,
  • historie choroby dłużnika lub osób bliskich,
  • dokumentacja potwierdzająca zaistnienie wypadku lub zdarzenia losowego, które przyczyniło się do niewypłacalności,
  • decyzje o orzeczeniu stopnia niepełnosprawności,
  • wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  • zaświadczenia ze szkół odnośnie dzieci.

Adw. Natalia Zdeb