Close

Jak sporządzić wniosek o podział majątku wspólnego?

Po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, która następuje w wyniku wyroku rozwodu lub po sporządzeniu umowy majątkowej małżeńskiej tzw. „ intercyzy” małżonkowie stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych przedmiotów wchodzących w skład ich majątku, a więc zarówno ruchomości jak i nieruchomości oraz środki pieniężne, które zostały nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa.

Ważne!

Podziałowi nie podlegają składniki majątku osobistego tj. przedmioty nabyte przez każdego z małżonków przed zawarcie małżeństwa, a także otrzymane w drodze dziedziczenia lub darowizny, zapisu.

Istnieją dwa sposoby podziału majątku:

  1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub w sytuacji gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość w formie aktu notarialnego – umowny podział majątku;

  2. skierowanie sprawy na drogę sądową poprzez złożenie wniosku o podział majątku wspólnego – sądowy podział majątku;

Podział umowny jest szybszym i tańszym sposobem, jednak wymaga porozumienia małżonków co do składu majątku wspólnego, wartości poszczególnych składników oraz nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków oraz z tych majątków na majątek wspólny małżonków.

Poniżej przedstawiamy jak powinien zostać sporządzony wniosek o podział majątku wspólnego, który składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla położonego majątku oraz jakie dokumenty będą w tym przypadku zasadne i przydatne.

We wniosku o podział majątku należy dokładnie wymienić składniki tego majątku tj. wszelkie nieruchomości ze wskazaniem numerów działek, ich położenia, ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, informacje czy działki są zabudowane, w przypadku mieszkania należy wskazać jego powierzchnię, opisać z jakich pomieszczeń się składa. Jeśli małżonkowie posiadają wspólne ruchomości np. samochód należy zwięźle określić jego markę, rok produkcji, numer rejestracyjny lub numer VIN, przydatne będą również zdjęcia przedstawiające pojazd, to samo tyczy się innych rzeczy ruchomych. We wniosku wymieniamy wszystkie inne rzeczy stanowiące majątek wspólny typu meble, sprzęty AGD, RTV z informacją kiedy zostały nabyte i gdzie obecnie znajdują się.

Kolejnym krokiem jest określenie sposobu podziału majątku (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach to w jakiej wysokości). Nie można pominąć istotnej kwestii jaką jest określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, a więc wycena majątku. W tym zakresie istnieje możliwość skorzystania z profesjonalnej usługi rzeczoznawcy jednak jest to dość spory wydatek, dlatego najwłaściwszym rozwiązaniem będzie orientacyjne określenie wartości we własnym zakresie. Wskazane jest rzeczowe podejście do tego tematu i dokonanie wyceny zbliżonej do aktualnych realiów rynkowych. Kolejnym etapem jest zaznaczenie czy udziały małżonków w majątku wspólnym są równe czy też wnosimy o ustalenie nieproporcjonalnych udziałów. Z racji tego, iż ustawodawca wskazał przesłanki takiego rozwiązania, co do zasady przyjmuje się, iż udziały stron w majątku wspólnym są równe. Następnie określamy czy podział majątku przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś z Małżonków. Na końcu zakreślamy termin wydania przedmiotu/przedmiotów w posiadanie nabywcy oraz dokonania spłaty lub dopłaty.

 

W wielu sytuacjach będziemy mieć do czynienia z nakładami poczynionymi z majątku wspólnego na majątek odrębny małżonka lub odwrotnie z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny. Możliwe jest żądanie dokonania rozliczenia tych nakładów, co wiąże się z precyzyjnym opisaniem we wniosku określając jednocześnie kwotę, podając na co została przeznaczona, jakie inwestycje zostały podjęte, zasadnym jest powołanie się w tym przypadku na wyciągi z kont bankowych, rachunki, umowy darowizny.

Należy pamiętać, że prawidłowo sporządzony wniosek o podział majątku należy szczegółowo udokumentować, wskazując wszelkie dowody istotne dla sprawy, m.in.:

  1. wyrok rozwodowy
  2. wypis z rejestru gruntów
  3. wypis z rejestru kartoteki budynków
  4. wyrys z rejestru gruntów
  5. Odpis zwykły księgi wieczystej
  6. Zdjęcia
  7. Rachunki
  8. Wciągi z konta bankowego

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków podlega opłacie sądowej w kwocie 1.000zł. W przypadku, gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału, opłata ta wynosi 300 zł zgodnie z Art. 38. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.